aside btn
제목 없음

철강입문서
비철금속전문서적
사전류
업체총람
연속간행물
철강비철단행본
 
   

통권 제20호 2011년 철강년감
저 자 : 한국철강신문
ISBN :
발행일 : 2011년7월31일
판 형 : 46배판
분 량 : 840쪽

정가 : 170,000원

 
   

글로벌 직장예절
저 자 : 한국철강신문
ISBN : 978-89-89069-49-2
초 판 : 2011년 04월 25일
판 형 : 신국판
분 량 : 248쪽

정가 : 20,000원

   

개정·증보판 철강ㆍ비철금속 가공업체총람
저 자 : 한국철강신문
ISBN : 978-89-89069-48-5
발행일 : 2011년3월15일
판 형 : 46배판
분 량 : 2,246쪽

정가 : 200,000원

 
   

근대 한국 철강산업 성장사
저 자 : 백덕현
ISBN : 89-89069-33-1 03500
발행일 : 2010년9월15일
판 형 : 46배판
분 량 : 526쪽

정가 : 29,000원

   

니켈의 이해와 응용
저 자 : 박경호, 손정수
ISBN : 89-89069-16-5 93580
발행일 : 2010년 7월31일
판 형 : 신국판
분 량 : 230쪽

정가 : 17,000원

 
   

철강ㆍ비철금속 제조업체총람
저 자 : 한국철강신문
ISBN :
발행일 : 2009년 11월 30일
판 형 : 46배판
분 량 : 824쪽

정가 : 120,000원

   

타이타늄
저 자 : 이용태
ISBN :
발행일 : 2009년10월15일
판 형 : 46배판
분 량 : 664쪽

정가 : 50,000원

 
   

금속ㆍ재료용어집
저 자 : 이동녕,이정중 외 11명 共著
ISBN : 978-89-89069-32-4
발행일 : 2007년11월01일
판 형 : 국배판
분 량 : 356쪽

정가 : 27,000원

   

개정증보판 역사에 나타난 철(鐵) 이야기
저 자 : 신정환著
ISBN : 89-89069-02-5 03550
발행일 : 2008년12월15일
판 형 : 신국판
분 량 : 212쪽

정가 : 11,000원

 
   

2차개정증보판 꿈의 신소재 타이타늄
저 자 : 이용태 외
ISBN : 89-89069-22-5
발행일 : 2008년12월10일
판 형 : 신국판
분 량 : 300쪽

정가 : 19,000원

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7